Školní vzdělávací program

 • Školní vzdělávací program

  Základní informace o Školním vzdělávacím programu a jeho stručná charakteristika:

  MŠ má tři třídy a děti jsou do tříd rozděleny podle věku. ŠVP je pro každé dítě koncipován na tři roky se zvyšující se náročností tak, aby dítě směřovalo k očekávaným výstupům, které jsou dány RVP.

  Název programu je:
  Pozoruji, divím se, učím se.

  Motto programu:
  “Svět je plný vody, země, zvířat. Svět je plný rostlin, hraček, lidí, věcí a o něm si budeme povídat přeci.“

  Obsah ŠVP vychází z motta programu a je reprezentován pěti oblastmi, které jsou pro všechny třídy společné. Ke každé oblasti jsou přiřazeny vybrané očekávané výstupy RVP. Obsah každé oblasti mají třídy rozpracován ve svém TVP do tematických celků, které svou náročností odpovídají věkovému složení dětí ve třídě a dílčími cíli z RVP směřují k očekávaným výstupům oblasti.

  Názvy a základní obsah oblastí společných pro všechny třídy:

  • Oblast: Učím se zvládat, co život přináší
   Uvědomění si vlastní identity v prostředí kolektivu dětí v MŠ, seznámení s prostředím MŠ a režimem MŠ, uvědomění si vztahu ke své rodině, domovu, příprava šestiletých dětí na zápis do ZŠ.
  • Oblast: Chráním si své zdraví
   Moje tělo (jak vypadá a funguje, jak si chráním svoje zdraví, zdravé jídlo).
  • Oblast: Prožívám slavnosti
   Příprava a konání slavnostních akcí v průběhu školního roku (divadla, vánoce, slavnosti k různým příležitostem – osobní výročí dětí, MDD, loučení se školáky…)
  • Oblast: Rozhlížím se kolem sebe
   Rozvinutí části motta programu „svět je plný lidí, svět je plný věcí a o něm si budeme povídat přeci“(vše, co nás obklopuje, co lidé dělají, naše planeta země, pokusy s materiály).
  • Oblast: Pozoruji proměny přírody
   Seznamování se s přírodou a jejími zákonitostmi (střídání ročních období, živá a neživá příroda).

  Při realizaci našeho programu využíváme podněty a myšlenky z programu „Začít spolu“.
  Při tvorbě TVP je pro každou učitelku důležité:

  1. Co se tím, co právě děláme, děti učí.
  2. S jakou morální či lidskou hodnotou se děti setkávají.
  3. Jaký prostor mají děti pro samostatnost, svobodu, sebevědomí, zda mají možnost ovlivnit chod věcí, které se právě dějí.
Informace o zápisech do prvních ročníků základní školy a mateřské školy
This is default text for notification bar