Informace o zápisech do prvních ročníků základní školy a mateřské školy

Výchovné poradenství

Poradenské služby poskytované přímo ve škole lze považovat za nejdůležitější složku v prevenci vzniku vzdělávacích i výchovných problémů. Každý žák má mít zajištěny vhodné podmínky nejen pro vzdělávání, ale i pro rozvoj osobnostních kvalit svého života.

Poradenské služby poskytované přímo ve škole lze považovat za nejdůležitější složku v prevenci vzniku vzdělávacích i výchovných problémů. Každý žák má mít zajištěny vhodné podmínky nejen pro vzdělávání, ale i pro rozvoj osobnostních kvalit.

Cílem naší komunitní školy je vytvořit funkční a provázanou spolupráci všech aktérů, kteří se účastní výchovného a vzdělávacího procesu dítěte a všech členů komunity. Princip komunitní školy je významný s ohledem na prevenci. Pokud spolu žáci, učitelé i rodiče komunikují a setkávají se i neformálně, mají významnou šanci zachytit počínající problémy a čelit jim spojenými silami již v jejich zárodku.

Nedílnou součástí výchovného poradenství na ZŠ Grafická je i poradenství kariérové. Důležitým výstupním cílem v oblasti profesní orientace žáků je důsledná příprava k dalšímu vzdělávání na SŠ a SOU. Žáci devátého a osmého ročníku mají předmět „volba povolání“. V něm jsou žáci seznámeni se studijními a učebními obory formou exkurzí, dnů otevřených dveří, učí se zdokonalovat sociální a komunikační dovednosti.

Škola dlouhodobě spolupracuje s orgány sociálně právní ochrany dětí, s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 5, případně s Policií ČR a Městskou policií a Úřadem práce. Významnou pomoc nám poskytují neziskové organizace a občanská sdružení, např. Adra, Inclusio, Progressive o.s a dále SVP Klíčov a to v oblastech prevence sociálně patologických jevů, volnočasových aktivit a doučování. Provázaná je i spolupráce s naší mateřskou školou, kdy mimo jiné nabídky a aktivity, realizuje pro děti předškolního věku kurz rozvíjení školní zralosti. Velmi důležitou náplní výchovného poradenství na ZŠ Grafická je prevence záškoláctví, která probíhá ve spolupráci s třídními učiteli, rodiči a podporou kurátorů OSPOD Praha 5.

Škola má také vlastního metodika primární prevence – Michaelu Vosáhlovou, která zajišťuje a organizuje programy prevence rizikového chování pro žáky I. a II. stupně (zdravý životní styl, vztahy mezi žáky, prevence šikany, prevence zneužívání návykových látek atd.)

Bc. Tereza Binderová, výchovný poradce

Praha 5Zápis dětíPedagogická fakultaNárodní pedagogický instituInbáze