Informace o zápisech do prvních ročníků základní školy a mateřské školy

Omlouvání absence žáků

Rodiče žáků jsou povinni neprodleně (nejpozději do tří dnů) oznámit škole důvod nepřítomnosti žáka. 
Po nástupu žáka do školy je třeba předložit třídnímu učiteli písemnou omluvenku potvrzenou podpisem zákonného zástupce.

Telefonicky se děti během dne omlouvají na telefon do vrátnice : 731 484 781
a případně k hospodářce : 257 319 521

Absenci z jiného důvodu než nemoci – rodinné důvody, účast na sportovních akcích, soutěžích atd. – omlouvá třídní učitel, a to v případě, že tato absence nepřesáhne 2 dny. Na dobu delší než 2 dny uvolňuje žáka na základě písemné žádosti rodičů ředitel školy. Tuto žádost podávají rodiče prostřednictvím třídního učitele.

Uvolnění žáka v průběhu vyučování

Žáci 1. stupně:

Žáci 1. stupně, kteří opouštějí budovu školy v průběhu vyučování, budou s vědomím třídního učitele předáni předem dohodnuté dospělé osobě.

Žáci 2. stupně:

Žáci 2. stupně budou v průběhu vyučování uvolněni pouze na základě písemné žádosti rodičů, která bude obsahovat přesný čas odchodu žáka a podpis rodičů.

Z důvodu bezpečnosti nebudou žáci uvolněni v průběhu vyučování na základě telefonického hovoru!

Partner LogoPartner LogoPartner LogoPartner LogoPartner Logo